ANASAYFA ANDAÇ AMAÇ TASFİYE KURULU GAYRİMENKUL DÖKÜMANLAR İLETİŞİM KİŞİSEL BİLGİLERİM

Değerli Vakıf Üyeleri,
Gelen yoğun telefon ve mail mesajlarından, birçok üyemizin, 2004 yılından bu yana vakfın gayrimenkullerinin satılarak sabit paylara göre üyelere dağıtıldığı ve gayrimenkullerin bitmesi sonucu tasfiyeye girdiğinin farkında olmadığı, halen ocak ve temmuz aylarında pay ödemesi beklediği anlaşılmaktadır.
Daha önce de açıkladığımız üzere mahkeme kararı ile 16.10.2020 tarihi itibariyle vakfın tasfiye edilmesi kesinleşmiş olup bu tarih itibariyle görevlendirilen tasfiye kurulu, nakit varlığın bir kısmını Ocak 2021 ayında sabit paylarına göre üyelere dağıtılmasına karar vermişti. Yapılan bu ödemeden sonra bu aşamada vakfın taraf olduğu tüm davalar kesin karara bağlanıp tahsilat ve ödemeler yapılarak tasfiye bilançosu çıkıncaya kadar bir pay ödemesi beklenmemelidir. Kalan tek varlığımız KZI Bank'taki hissemizin Ziraat Bankası'na 139.688 USD karşılığında(Bankanın, Bağımsız Denetim firmasınca onaylanmış Eylül 2020 bilançosunda tespit edilen öz varlığının hissemize düşen tutarı) satışı konusunda banka ile mutabakata varılmış, gerekli kararlar alınarak evraklar hazırlanmış, sözleşmesi de 29.6.2021 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme ve evrakların Rusça'ya çevrilerek Kazakistan Merkezi Kayıt Kuruluşuna iletilmesi ve hisse devrinin tescili yapılacaktır. Bankadan aldığımız bilgiye göre bu işlemlerin yıl sonuna kadar tamamlanması beklenmektedir. Tamamlandığında ayrıca bilgi verilecektir.
Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.
Değerli Üyelerimiz,
2020 yılına ilişkin bilanço ve gelir tablosu için tıklayınız.
Değerli Üyelerimiz,

Bildiğiniz üzere 16.10.2020 tarihi itibariyle Vakfımızın tasfiye(dağılma) kararı kesinleşmiş ve tasfiye kurulu atanarak tasfiye işlemlerine başlamıştır. Bu kapsamda Tasfiye Kurulu 3 toplantı yapmış olup ilkinde görev dağılımı ve imza sirkülerini belirlemiştir. 2. Toplantıda nakit para dağıtımı konusunda;
• KZI Bank hisselerinin satışının Ziraat Bankası ile görüşülmesi,
• Ataşehir’de üst kiracı konumunda olduğumuz gayrimenkule ilişkin sözleşmenin feshi ve tahliyesi konusundaki mal sahiplerinin açtığı ve aleyhimize sonuçlanarak istinafa götürdüğümüz dava nedeniyle geriye dönük kira farkı ödenme ihtimalinin ortadan kaldırılması için davacı mal sahipleri ile sulh yoluna gidilmesi
Konularının netleştirilmesinden sonra değerlendirilmesi kararlaştırılmıştı.

Ziraat Bankası KZI Banktaki hissemizin alınması konusunda olumlu yaklaşmış, hissesi satılacak bankanın Kazakistan’da faaliyet göstermesi nedeniyle o ülke mevzuatına göre yapılacaklar konusunda bizi bilgilendireceklerini ifade etmişler ancak bugüne kadar bir geri dönüş olmamıştır. Davalık olduğumuz Ataşehir’deki Carrefoursa’ya kiralanmış olan gayrimenkul konusunda davacılar, davadan ve geriye dönük kira farkı taleplerinden vazgeçmeyeceklerini belirtmişler, bu arada istinafta yerel mahkemenin kararı vakfımız lehine bozulmuş ise de davacılar konuyu temyize götüreceklerini belirtmişler ve davadan vazgeçmemişlerdir. Tasfiye kurulu 3. Toplantısında, yukarıda belirttiğimiz 2 konuda da bugüne kadar bir gelişme olmaması ve üyelerin nakit para dağıtılması konusunda beklentileri nedeniyle; 31.12.2020 tarihi itibariyle mevcut 5.869.058,67 TL.nın;

• KZI Bank hissesinin satılamama olasılığı,
• Carrefoursa’ya kiralık gayrimenkul maliklerine geriye dönük 3,5 yıllık kirayı yasal faizi ile geri ödeme olasılığı,
• Üyelerden sabit pay sistemine geçtikten sonra çeşitli nedenlerle (Başvuru yapmayan 3, vefat 36, bloke 6 ve kapalı hesap 8) payını ödeyemediğimiz toplam 53 kişinin ödenemeyen payları olduğu
• Vakfın tasfiye işlemlerinin, vakfın davalı ve davacı olduğu toplam 14 dava dosyasının tamamen kapanıp kesinleştiği tarihe kadar süreceği ve bu süre içinde Hukuk Müşaviri ve Muhasebeci/Mali Müşavir hizmeti alınma zorunluluğu,
• Tasfiye bittikten sonra evrakların 10 yıllık zaman aşımı süresince saklanma zorunluluğu
Göz önünde bulundurularak;

1. 3.000.000.- TL’sının belirlenmiş sabit paylarına göre üyelere dağıtılmasına,
2. Özel bir durum olmadığı takdirde tasfiye süreci tamamlanıncaya kadar bu ve önceki ödemelerden payını almamış üyelere yapılacak ödemeler dışında pay ödemesi yapılmamasına,
3. Vakfın tüm alacaklarının tahsil edilip tüm borçlarının ödenmesinden sonra kalan varlık olması halinde Mahkeme kararında belirtildiği üzere Vakıf senedinin 24. Maddesi gereği Genel Kurul kararı doğrultusunda üyelere dağıtılmasına karar verilmiştir.

Ödemenin 07.01.2021 Perşembe günü hesaplara geçmesi planlanmakta olup ayrıca kayıtlı cep telefonu olan üyelerimize mesajla bilgi verilecektir.
Saygılarımızla
Tasfiye Kurulu
Değerli Üyelerimiz,
Vakfımızın 19.01.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda alınan tasfiye kararının kesinleşme şerhi 16.10.2020 tarihi itibariyle alınmıştır.
Kesinleşme Şerhi ve Gerekçeli Kararı görüntülemek için tıklayınız.
Değerli Üyelerimiz,
Vakfımızın 19.01.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda alınan tasfiye kararının tescili için Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde açılan dava, 16.07.2020 Tarihinde yapılan duruşmada kabul edilmiş ve Vakfımızın dağılmasının (tasfiyesinin) tescili mahkemece karara bağlanmıştır.

Tüm üyelerimizin sabırsızlıkla beklediği bu kararın herkese hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz.

Mahkemece alınan tescil kararı, yargı sürecinin büyük oranda tamamlandığını göstermekle birlikte, tasfiye anlamında işlemlere başlanabilmesi için, bu kararın kesinleşmesini beklemek gerekir. Bunun da süresi normal koşullarda bir aydır. Ancak 20.07.2020 tarihinden itibaren adli tatile girildiğinden kararın kesinleşmesi süreci adli tatil sonrasına kalmıştır. Kesinleşme şerhi alındığında ayrıca duyurulacaktır.
Değerli Üyelerimiz,
Vakfımızın 19.1.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan tasfiye kararının onaylanması için müracaat ettiğimiz mahkeme son olarak 16.07.2020 tarihine gün vermiş olup, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün görüş yazısının bu tarihe yetişmesi için takibimiz sürüyor.
Yönetim Kurulumuz, satılan son dükkan bedeli ve kiraları ile bunlara ilişkin faizlerden oluşan toplam 2.670.394,50 TL.nın hisseleri oranında üyelere dağıtılmasına karar vermiş olup dağıtım 03.07.2020 tarihinde yapılacaktır.
Bilgilerinize sunarız.
Değerli Üyelerimiz,
Ülkemizdeki Covid-19 salgını nedeniyle daha önce 24.03.2020 tarih 2279 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile tüm davalar ve bunun yanında Vakfımızın tasfiyesini ilgilendiren dava da 11.05.2020 tarihine ertelenmişti.
Bu defa 30.04.2020 tarih 31114 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2480 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı  ile bu süre 15.06.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.
Saygılarımızla
Değerli Üyelerimiz,
Bildiğiniz üzere 19 Ocak 2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Vakfın tasfiyesine karar verilmişti. Kararın onaylanması için Bakırköy 3. Asliye Hukuk Mahkemesine 30.01.2020 tarihinde dava açılmış olup, mahkeme 30.03.2020 tarihine ilk inceleme günü vererek Vakıflar Genel Müdürlüğünden görüş sormuştur. Vakıflar Genel Müdürlüğü de hem söz konusu görüşü oluşturmak hem de mutat teftişi yapmak üzere Müfettiş görevlendirmiş, vakfın son 3 yıllık evrakları ilgili Müfettişe teslim edilmiş olup bugün (08.04.2020) itibariyle teftiş bitmemiştir.
Bu süreç devam ederken kalan son dükkanımıza da tüm tapu masrafları alıcıya ait olmak üzere 2.480.000.-TL tutarında gelen teklif Yönetim Kurulumuzca uygun görülmüş ve satış işlemi 27.02.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Ancak Dünyadaki Covid-19 salgını nedeniyle ülkemizde de bir takım tedbirler alınmış olup, bu tedbirler kapsamında yayınlanan 24.03.2020 tarih 2279 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Vakfımızın tasfiyesini ilgilendiren dava da 11.05.2020 tarihine ertelenmiştir.
Ayrıca İç İşleri Bakanlığının 16.03.2020 tarihinde 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile, Sivil Toplum Kuruluşlarının (Dernek, Vakıf) genel kurulları ve sivil toplum kuruluşlarının eğitimler dahil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri (icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) 16.03.2020 pazartesi saat 24:00 itibariyle geçici olarak ertelenmiştir.
Bu gelişmeler ışığında, Tasfiye Kararımızın Haziran ayı sonuna kadar onaylanıp kesinleşmesi halinde, Tasfiye Kurulu devreye girecek olup, uygun göreceği tarihte uygun göreceği tutar alacağı kararlara göre dağıtılacaktır. Tasfiye Kararının Haziran ayı sonuna kadar onaylanıp kesinleşmemesi halinde ise, mevcut yönetmeliğimiz uyarınca Temmuz ayının ilk haftası içinde satılan dükkan bedeli, bu dükkana ait 8 aylık kira tutarı ve bunların faizlerinin dağıtımı yapılacaktır.
Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.
Saygılarımızla
Değerli Üyelerimiz,
2019 yılına ilişkin mali analiz raporu, bilanço ve gelir tablosu için tıklayınız.
Değerli Üyelerimiz;
19.01.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantımıza toplam 51 kişi olan Üye Temsilcileri ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinden 44 kişi katılmış 7 Üye temsilcisi ve yedeği katılamamıştır. 2/3 olan Karar yeter sayısı sağlandığı için toplantı gerçekleştirilmiş olup Vakfımızın belirlenen Usul ve Esaslar çerçevesinde tasfiyesine(sona erdirilmesine) oy birliği ile karar verilmiştir.
Yönetim Kurulumuzun 20.12.2019 tarih 2019/17 sayılı kararı ile Vakfımızın sona erdirilmesine ilişkin önergesi için tıklayınız.Toplantıya ilişkin kabul edilen tasfiye usul ve esaslarnı da içeren Divan Heyetinin toplantı tutanağına ulaşmak için tıklayınız.

Bundan sonra süreç şöyle gelişecektir;

Alınan tasfiye kararının onaylanması için Asliye Hukuk Mahkemesine başvurulacak. Mahkemenin kararı onaylaması ve bunun kesinleşmesi üzerine ilk etapta mevcut nakit paradan 3 Milyon TL . ile o tarihe kadar satılmış ise kalan bir dükkanın ve KZI Bank hissemizin satış bedeli üyelerimize Sabit Pay Sistemi çerçevesinde dağıtılacak, yasal ve idari işlerin ivedilikle sonlandırılması sağlanıp kalan bakiyenin de dağıtılmasını takiben, tasfiye bilançosunun onaylanması için mevcut delegelerle son Genel Kurul toplantısı yapılacaktır.

Gelişmeleri buradan yapılan açıklama ve duyurulardan takip etmenizi, sosyal medyada bilgiye ve gerçeklere dayanmayan ve çoğunluğun istek ve görüşlerini de yansıtmayan iddia ve ifadelere itibar etmemenizi, tereddüt edilen hususlarda vakıfımızdan bilgi ve açıklama talep edilmesini önemle rica ederiz.

Genel Kurul kararımızın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz.
Değerli Üyelerimiz,
Vakfımızın merkezi 10.12.2019 tarihi itibariyle Zuhuratbaba Mah. Dr. Salih Zeki Sok. No:3 Kat:4 D:9 Bakırköy / İSTANBUL adresine taşınmıştır.
Değerli Üyelerimiz,
2019 yılı 1.Dönemine ait Denetleme Raporuna ulaşmak için tıklayınız.
Değerli Üyelerimiz,
2018 yılına ait Denetleme Raporu, Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablolarına ulaşmak için tıklayınız.
Değerli Üyelerimiz,
Vakfımızın 0212 572 87 61 numaralı telefon hattımız kapatılmıştır. Bundan böyle iletişim için
0 212 572 87 62
numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
Değerli Üyelerimiz,
15.03.2018 - 16.04.2018 tarihleri arasında yapılan Üye Temsilci Seçimi için gelen formların
seçim komisyonunca yapılan sayım ve tasnifi sonucunda 2 yıl süreyle seçilen
Asil ve Yedek Üye Temsilcilerimizin listesi için tıklayınız.

Kendilerini kutluyor, hayırlı olmasını ve çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Değerli Üyelerimiz,
Gerek Vakfa gelen telefonlardan gerekse Facebook da yazılanlardan anlaşılıyor ki bazı aktif ve üyeliği sona ermiş üyelerimiz, 2004 yılında geçilmiş olan Sabitlenmiş Pay Sistemi konusunda yeterli bilgiye sahip değil.

Bu nedenle aşağıdaki bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı doğmuştur.
Bilgilendirme notu için tıklayınız.
Vefat eden üyelerimizin Varis / Varislerine,
Kanuni Varislere Yapılacak Yardım Yönetmeliğimiz gereği yapılacak ödemeye ilişkin bildirim ve belgeleri gösteren yazılı talep örneğini görüntülemek için tıklayınız.


ADRES VE TELEFONLARIMIZ
ZUHURATBABA MAHALLESİ DR.SALİH ZEKİ SOKAK LÜTUF APARTMANI NO:3 KAT:4 DAİRE:9 BAKIRKÖY - İSTANBUL
 TEL : 0 212 572 87 62 FAKS : 0 212 572 87 16
munzam@tebmunzamvakfi.com 
© 2004 - 2019 Tüm Site İçerik Hakları ve Yayınlanan Veriler Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardım Vakfı'na aittir.
Version:1.6.4.  Developer by Cihan SOYSAL