ANASAYFA ANDAÇ AMAÇ TASFİYE KURULU GAYRİMENKUL DÖKÜMANLAR İLETİŞİM KİŞİSEL BİLGİLERİM

Değerli Üyelerimiz,

Tasfiye halindeki vakfımızın 2023 yılsonu Mali Müşavir onaylı Bilanço ve Gelir Tablosu web sitemize konmuştur. Vakfın tasfiye işlemlerinde, İflas Halindeki Emlak Menkul değerler A.Ş.’nin iflas masasının kapanması ve aciz vesikasına bağlanması, eski muhasebecinin yaptığı usulsüzlüğe ilişkin ilgili banka ve kişilere karşı açılan davaların sonuçlanması beklenmektedir. Bu işlemler de Hukuk Müşavirimiz tarafından yapılmaktadır. Kendisi ile Mart ayında yaptığımız toplantıda bu davaların sonuçlanmasının en az 3 yıl daha sürebileceğini belirtmiştir. Telefon veya sosyal medya üzerinden arayan bazı üyelerimiz, vakfın ne zaman tasfiye edileceği ve paylarının ne zaman ödeneceğini sormaktadırlar. Bilançodan da göreceğiniz üzere, Mali Müşavir, Hukuk Müşaviri, Depo Kirası, Dava ve diğer mutat masraflar için ayrılmış karşılıklar dışında an itibariyle üyelere dağıtılacak bir nakit varlık bulunmamaktadır. Hukuken tasfiye tamamlandığında, kalabilecek nakit tutar için, yapılacak son Genel Kurul karar verecektir.

Bilgilerinize sunar sağlıklı günler dileriz.

Saygılarımızla,

TASFİYE KURULU

2023 yılına ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu için Tıklayınız.
Değerli Vakıf Üyeleri;

Vakfımızın 2022 yılı SMMM onaylı Bilanço ve Gelir Tablosu ekte bilginize sunulmuştur. Resmi tasfiye işlemlerinin tamamlanarak son genel kurula gidilmesi için bildiğiniz üzere başta EMD(Emlak Menkul Değerler A.Ş.)’in iflas masasının kapanarak aciz vesikasına bağlanması olmak üzere tüm davaların sonuçlanması beklenmektedir. Gelişmeler Hukuk Müşavirimiz aracılığı ile takip edilmektedir. Taraf olduğumuz tüm davaların sonuçlanıp kesinleşmesinden itibaren Tasfiye Usul ve Esasları’nın 18. Maddesi gereği 2 ay içinde mevcut delegelerimizle yapılacak Genel Kurul’un bilgi ve onayına sunulacaktır.
Bilginize sunarız.
Saygılarımızla,

TASFİYE KURULU

2022 yılına ilişkin Bilanço için Tıklayınız.
2022 yılına ilişkin Gelir Tablosu için Tıklayınız.
Değerli Üyelerimiz,

Daha önce yaptığımız ve halen www.tebmunzamvakfi.com adresinde duran açıklamada da belirttiğimiz gibi, KZI Bank’ın % 0,1764 hissesi satılmış ve 139 bin USD vakıf hesaplarına yatmıştı(23.09.2021). Yine web sitesinde yayınladığımız 31.12.2021 tarihli bilançodan da görüleceği üzere banka hesaplarında 139.890,15 USD karşılığı 1.992.945,02 TL dahil olmak üzere 31.12.2021 tarihi itibariyle toplam 5.589.055,15 TL nakit varlığın 3 milyon TL sı 12.Ocak.2022 tarihinde tüm üyelere paylarına göre dağıtılmıştır. Bundan sonra da YMM onaylı yılsonu bilançoları web sitemizde yayınlanmaya devam edecektir. Tasfiye işlemleri kapsamında Carrefoursa ve mal sahipleri ile olan kira sözleşmeleri de 30.04.2022 tarihi itibariyle ibralaşılarak sonlandırılmıştır. Vakıf hizmet lokali kapatılıp 31.05.2022 tarihi itibariyle ücretli çalışanların işine son verilmiştir.

Bu aşamada resmi tasfiye işlemlerinin tamamlanması için vakfın iştiraki konumundaki İflas halinde Emlak Menkul Değerler A.Ş. nin iflas masasının kapanması ve taraf olunan davaların sonuçlanması beklenmektedir. Ayrıca evrakların 10 yıllık zamanaşımı süresince muhafaza edilmesi gerekmektedir. Hizmet lokalinin kapatılması nedeniyle arşiv için depo, adres için sanal ofis kiralanmıştır. Bu işlemler için Mali Müşavir ve Hukuk Müşaviri hizmeti alınması zorunludur. Diğer yandan ulaşılamayan veya vefat ettiği halde varislerince başvurulmayan üye payları da bulunmaktadır.

Sonuç olarak resmi tasfiye tamamlanıncaya kadar pay ödemesi yapılması söz konusu değildir. Resmi tasfiye tamamlandığında yapılan işlemler mevcut delegelerle yapılacak son genel kurulun onayına sunulacaktır. Bu genel kurulda alınacak karar mahkemenin onayına sunulacak ve böylece tasfiye sonuçlandırılmış olacaktır. Bunun ne kadar süreceği tamamen mahkemelerin ve iflas masasının çalışmasına bağlı olup, tasfiye memurları olarak bizlerin yapacağı bir işlem bulunmamaktadır.

Bilgilerinize sunar sağlıklı günler dileriz.

TASFİYE KURULU
Değerli Üyelerimiz,
Son pay ödemelerinin yapılması için bugün Ziraat ve Halk Bankasına talimatlar verilmiş olup yarın(12.01.2022) hesaplarınıza geçecektir. Hesap değişikliği olup bugüne kadar bildirmemiş olanların hesapları kapalı olacağından geçemeyecektir. Hesap değişikliklerine ilişkin imzalı dilekçelerinizi kimlik fotokopinizle birlikte munzam@tebmunzamvakfi.com adresine mail olarak veya WhatsApp tan 0 532 271 03 74 (Talip Tosun) nolu telefona gönderebilirsiniz.

Sağlıklı günler dileriz.
Değerli Üyelerimiz,
Tasfiye Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda;

- KZI Bank’taki Vakfımıza ait %0,1764 oranındaki hissesi 139.688,- USD karşılığında ana hissedar olan T.C. Ziraat Bankasına satılmış olup, devir ve tescil işlemleri tamamlanmasını takiben 23.9.2021 tarihinde satış bedeli Vakıf Hesabına USD olarak yatmıştır.

- Vakfımızın üst kiracı olarak Carrefoursa’ya kiraladığı gayrimenkulün tahliyesi için mal sahipleri tarafından Vakfımız aleyhine açılan dava Vakfımız lehine sonuçlanmıştır. Ancak mal sahipleri bu kez Vakfımız tasfiyesini onaylayan mahkemeye müdahillik ve kira sözleşmesinin feshi talebinde bulunmuş olup bu konuda mahkemeye gerekli cevaplar verilmiştir. Mahkemede yaptığı inceleme sonucu 14.12.2021 tarihinde davacı taleplerinin reddine karar vermiştir.

- Vakfımız aktifinde İştirakler hesabında bulunan müflis durumundaki Emlak Menkul Değerler A.Ş.’deki enflasyon düzeltmesi yapılmış kayıtlı değeri 2.324.736,77 TL. olan hissemizin terkini için iflas masasınca aciz vesikasına bağlanması gerekmektedir.

- Vakfımız eski muhasebecisince yapılan ve Bankaların da ihmali nedeniyle gerçekleşen usulsüz işlemler nedeniyle fail ve bankalar aleyhine açılan davalar devam etmektedir.

- Vakıf merkezi olarak kullanılan ve kiralık olan ofisin kapatılarak, 10 yıllık zaman aşımı süresince saklanacak evrak ve dosyalar kiralanan depoya taşınmıştır.

- Vakfın taraf olduğu davaların sonuçlanması ve tasfiyenin tamamlanıp mahkemece onaylanmasına kadar gerekli olan adres için Ofisport firmasından Adres Tahsis anlaşması(Sanal Ofis) yapılmıştır. Buna göre de web sitemizde iletişim bilgileri güncellenmiştir.

- Ofis boşaltılarak tüm abonelikler(Elektrik, su, telefon, internet, faks) iptal edilmiştir.

- Yapılan Tasfiye Kurulunun 16.12.2021 tarihli toplantısında mevcut nakit paranın 3.000.000 TL sının Ocak ayı içinde dağıtılmasına karar verilmiştir.

Bilginize sunarız.
Saygılarımızla,
Değerli Üyelerimiz,
Vakfımızın iletişim bilgileri aşağıdaki şekilde değişmiştir.
Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.

ADRES : YEŞİLKÖY MAH. ATATÜRK SOKAK
NO:12 EGS BUSINESS PARK BLOKLARI
B2 BLOK DAİRE:8
BAKIRKÖY / İSTANBUL

TEL : 0 212 463 71 46

Değerli Vakıf Üyeleri,
Gelen yoğun telefon ve mail mesajlarından, birçok üyemizin, 2004 yılından bu yana vakfın gayrimenkullerinin satılarak sabit paylara göre üyelere dağıtıldığı ve gayrimenkullerin bitmesi sonucu tasfiyeye girdiğinin farkında olmadığı, halen ocak ve temmuz aylarında pay ödemesi beklediği anlaşılmaktadır.
Daha önce de açıkladığımız üzere mahkeme kararı ile 16.10.2020 tarihi itibariyle vakfın tasfiye edilmesi kesinleşmiş olup bu tarih itibariyle görevlendirilen tasfiye kurulu, nakit varlığın bir kısmını Ocak 2021 ayında sabit paylarına göre üyelere dağıtılmasına karar vermişti. Yapılan bu ödemeden sonra bu aşamada vakfın taraf olduğu tüm davalar kesin karara bağlanıp tahsilat ve ödemeler yapılarak tasfiye bilançosu çıkıncaya kadar bir pay ödemesi beklenmemelidir. Kalan tek varlığımız KZI Bank'taki hissemizin Ziraat Bankası'na 139.688 USD karşılığında(Bankanın, Bağımsız Denetim firmasınca onaylanmış Eylül 2020 bilançosunda tespit edilen öz varlığının hissemize düşen tutarı) satışı konusunda banka ile mutabakata varılmış, gerekli kararlar alınarak evraklar hazırlanmış, sözleşmesi de 29.6.2021 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme ve evrakların Rusça'ya çevrilerek Kazakistan Merkezi Kayıt Kuruluşuna iletilmesi ve hisse devrinin tescili yapılacaktır. Bankadan aldığımız bilgiye göre bu işlemlerin yıl sonuna kadar tamamlanması beklenmektedir. Tamamlandığında ayrıca bilgi verilecektir.
Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.
Değerli Üyelerimiz,

Bildiğiniz üzere 16.10.2020 tarihi itibariyle Vakfımızın tasfiye(dağılma) kararı kesinleşmiş ve tasfiye kurulu atanarak tasfiye işlemlerine başlamıştır. Bu kapsamda Tasfiye Kurulu 3 toplantı yapmış olup ilkinde görev dağılımı ve imza sirkülerini belirlemiştir. 2. Toplantıda nakit para dağıtımı konusunda;
• KZI Bank hisselerinin satışının Ziraat Bankası ile görüşülmesi,
• Ataşehir’de üst kiracı konumunda olduğumuz gayrimenkule ilişkin sözleşmenin feshi ve tahliyesi konusundaki mal sahiplerinin açtığı ve aleyhimize sonuçlanarak istinafa götürdüğümüz dava nedeniyle geriye dönük kira farkı ödenme ihtimalinin ortadan kaldırılması için davacı mal sahipleri ile sulh yoluna gidilmesi
Konularının netleştirilmesinden sonra değerlendirilmesi kararlaştırılmıştı.

Ziraat Bankası KZI Banktaki hissemizin alınması konusunda olumlu yaklaşmış, hissesi satılacak bankanın Kazakistan’da faaliyet göstermesi nedeniyle o ülke mevzuatına göre yapılacaklar konusunda bizi bilgilendireceklerini ifade etmişler ancak bugüne kadar bir geri dönüş olmamıştır. Davalık olduğumuz Ataşehir’deki Carrefoursa’ya kiralanmış olan gayrimenkul konusunda davacılar, davadan ve geriye dönük kira farkı taleplerinden vazgeçmeyeceklerini belirtmişler, bu arada istinafta yerel mahkemenin kararı vakfımız lehine bozulmuş ise de davacılar konuyu temyize götüreceklerini belirtmişler ve davadan vazgeçmemişlerdir. Tasfiye kurulu 3. Toplantısında, yukarıda belirttiğimiz 2 konuda da bugüne kadar bir gelişme olmaması ve üyelerin nakit para dağıtılması konusunda beklentileri nedeniyle; 31.12.2020 tarihi itibariyle mevcut 5.869.058,67 TL.nın;

• KZI Bank hissesinin satılamama olasılığı,
• Carrefoursa’ya kiralık gayrimenkul maliklerine geriye dönük 3,5 yıllık kirayı yasal faizi ile geri ödeme olasılığı,
• Üyelerden sabit pay sistemine geçtikten sonra çeşitli nedenlerle (Başvuru yapmayan 3, vefat 36, bloke 6 ve kapalı hesap 8) payını ödeyemediğimiz toplam 53 kişinin ödenemeyen payları olduğu
• Vakfın tasfiye işlemlerinin, vakfın davalı ve davacı olduğu toplam 14 dava dosyasının tamamen kapanıp kesinleştiği tarihe kadar süreceği ve bu süre içinde Hukuk Müşaviri ve Muhasebeci/Mali Müşavir hizmeti alınma zorunluluğu,
• Tasfiye bittikten sonra evrakların 10 yıllık zaman aşımı süresince saklanma zorunluluğu
Göz önünde bulundurularak;

1. 3.000.000.- TL’sının belirlenmiş sabit paylarına göre üyelere dağıtılmasına,
2. Özel bir durum olmadığı takdirde tasfiye süreci tamamlanıncaya kadar bu ve önceki ödemelerden payını almamış üyelere yapılacak ödemeler dışında pay ödemesi yapılmamasına,
3. Vakfın tüm alacaklarının tahsil edilip tüm borçlarının ödenmesinden sonra kalan varlık olması halinde Mahkeme kararında belirtildiği üzere Vakıf senedinin 24. Maddesi gereği Genel Kurul kararı doğrultusunda üyelere dağıtılmasına karar verilmiştir.

Ödemenin 07.01.2021 Perşembe günü hesaplara geçmesi planlanmakta olup ayrıca kayıtlı cep telefonu olan üyelerimize mesajla bilgi verilecektir.
Saygılarımızla
Tasfiye Kurulu
Değerli Üyelerimiz,
Vakfımızın 19.01.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda alınan tasfiye kararının kesinleşme şerhi 16.10.2020 tarihi itibariyle alınmıştır.
Kesinleşme Şerhi ve Gerekçeli Kararı görüntülemek için tıklayınız.
Değerli Üyelerimiz,
Vakfımızın 19.01.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda alınan tasfiye kararının tescili için Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde açılan dava, 16.07.2020 Tarihinde yapılan duruşmada kabul edilmiş ve Vakfımızın dağılmasının (tasfiyesinin) tescili mahkemece karara bağlanmıştır.

Tüm üyelerimizin sabırsızlıkla beklediği bu kararın herkese hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz.

Mahkemece alınan tescil kararı, yargı sürecinin büyük oranda tamamlandığını göstermekle birlikte, tasfiye anlamında işlemlere başlanabilmesi için, bu kararın kesinleşmesini beklemek gerekir. Bunun da süresi normal koşullarda bir aydır. Ancak 20.07.2020 tarihinden itibaren adli tatile girildiğinden kararın kesinleşmesi süreci adli tatil sonrasına kalmıştır. Kesinleşme şerhi alındığında ayrıca duyurulacaktır.
Değerli Üyelerimiz,
Vakfımızın 19.1.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan tasfiye kararının onaylanması için müracaat ettiğimiz mahkeme son olarak 16.07.2020 tarihine gün vermiş olup, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün görüş yazısının bu tarihe yetişmesi için takibimiz sürüyor.
Yönetim Kurulumuz, satılan son dükkan bedeli ve kiraları ile bunlara ilişkin faizlerden oluşan toplam 2.670.394,50 TL.nın hisseleri oranında üyelere dağıtılmasına karar vermiş olup dağıtım 03.07.2020 tarihinde yapılacaktır.
Bilgilerinize sunarız.
Değerli Üyelerimiz,
Ülkemizdeki Covid-19 salgını nedeniyle daha önce 24.03.2020 tarih 2279 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile tüm davalar ve bunun yanında Vakfımızın tasfiyesini ilgilendiren dava da 11.05.2020 tarihine ertelenmişti.
Bu defa 30.04.2020 tarih 31114 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2480 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı  ile bu süre 15.06.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.
Saygılarımızla
Değerli Üyelerimiz,
Bildiğiniz üzere 19 Ocak 2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Vakfın tasfiyesine karar verilmişti. Kararın onaylanması için Bakırköy 3. Asliye Hukuk Mahkemesine 30.01.2020 tarihinde dava açılmış olup, mahkeme 30.03.2020 tarihine ilk inceleme günü vererek Vakıflar Genel Müdürlüğünden görüş sormuştur. Vakıflar Genel Müdürlüğü de hem söz konusu görüşü oluşturmak hem de mutat teftişi yapmak üzere Müfettiş görevlendirmiş, vakfın son 3 yıllık evrakları ilgili Müfettişe teslim edilmiş olup bugün (08.04.2020) itibariyle teftiş bitmemiştir.
Bu süreç devam ederken kalan son dükkanımıza da tüm tapu masrafları alıcıya ait olmak üzere 2.480.000.-TL tutarında gelen teklif Yönetim Kurulumuzca uygun görülmüş ve satış işlemi 27.02.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Ancak Dünyadaki Covid-19 salgını nedeniyle ülkemizde de bir takım tedbirler alınmış olup, bu tedbirler kapsamında yayınlanan 24.03.2020 tarih 2279 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Vakfımızın tasfiyesini ilgilendiren dava da 11.05.2020 tarihine ertelenmiştir.
Ayrıca İç İşleri Bakanlığının 16.03.2020 tarihinde 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile, Sivil Toplum Kuruluşlarının (Dernek, Vakıf) genel kurulları ve sivil toplum kuruluşlarının eğitimler dahil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri (icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) 16.03.2020 pazartesi saat 24:00 itibariyle geçici olarak ertelenmiştir.
Bu gelişmeler ışığında, Tasfiye Kararımızın Haziran ayı sonuna kadar onaylanıp kesinleşmesi halinde, Tasfiye Kurulu devreye girecek olup, uygun göreceği tarihte uygun göreceği tutar alacağı kararlara göre dağıtılacaktır. Tasfiye Kararının Haziran ayı sonuna kadar onaylanıp kesinleşmemesi halinde ise, mevcut yönetmeliğimiz uyarınca Temmuz ayının ilk haftası içinde satılan dükkan bedeli, bu dükkana ait 8 aylık kira tutarı ve bunların faizlerinin dağıtımı yapılacaktır.
Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.
Saygılarımızla
Değerli Üyelerimiz,
2019 yılına ilişkin mali analiz raporu, bilanço ve gelir tablosu için tıklayınız.
Değerli Üyelerimiz;
19.01.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantımıza toplam 51 kişi olan Üye Temsilcileri ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinden 44 kişi katılmış 7 Üye temsilcisi ve yedeği katılamamıştır. 2/3 olan Karar yeter sayısı sağlandığı için toplantı gerçekleştirilmiş olup Vakfımızın belirlenen Usul ve Esaslar çerçevesinde tasfiyesine(sona erdirilmesine) oy birliği ile karar verilmiştir.
Yönetim Kurulumuzun 20.12.2019 tarih 2019/17 sayılı kararı ile Vakfımızın sona erdirilmesine ilişkin önergesi için tıklayınız.Toplantıya ilişkin kabul edilen tasfiye usul ve esaslarnı da içeren Divan Heyetinin toplantı tutanağına ulaşmak için tıklayınız.

Bundan sonra süreç şöyle gelişecektir;

Alınan tasfiye kararının onaylanması için Asliye Hukuk Mahkemesine başvurulacak. Mahkemenin kararı onaylaması ve bunun kesinleşmesi üzerine ilk etapta mevcut nakit paradan 3 Milyon TL . ile o tarihe kadar satılmış ise kalan bir dükkanın ve KZI Bank hissemizin satış bedeli üyelerimize Sabit Pay Sistemi çerçevesinde dağıtılacak, yasal ve idari işlerin ivedilikle sonlandırılması sağlanıp kalan bakiyenin de dağıtılmasını takiben, tasfiye bilançosunun onaylanması için mevcut delegelerle son Genel Kurul toplantısı yapılacaktır.

Gelişmeleri buradan yapılan açıklama ve duyurulardan takip etmenizi, sosyal medyada bilgiye ve gerçeklere dayanmayan ve çoğunluğun istek ve görüşlerini de yansıtmayan iddia ve ifadelere itibar etmemenizi, tereddüt edilen hususlarda vakıfımızdan bilgi ve açıklama talep edilmesini önemle rica ederiz.

Genel Kurul kararımızın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz.
Değerli Üyelerimiz,
2019 yılı 1.Dönemine ait Denetleme Raporuna ulaşmak için tıklayınız.
Değerli Üyelerimiz,
2018 yılına ait Denetleme Raporu, Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablolarına ulaşmak için tıklayınız.
Değerli Üyelerimiz,
15.03.2018 - 16.04.2018 tarihleri arasında yapılan Üye Temsilci Seçimi için gelen formların
seçim komisyonunca yapılan sayım ve tasnifi sonucunda 2 yıl süreyle seçilen
Asil ve Yedek Üye Temsilcilerimizin listesi için tıklayınız.

Kendilerini kutluyor, hayırlı olmasını ve çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Değerli Üyelerimiz,
Gerek Vakfa gelen telefonlardan gerekse Facebook da yazılanlardan anlaşılıyor ki bazı aktif ve üyeliği sona ermiş üyelerimiz, 2004 yılında geçilmiş olan Sabitlenmiş Pay Sistemi konusunda yeterli bilgiye sahip değil.

Bu nedenle aşağıdaki bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı doğmuştur.
Bilgilendirme notu için tıklayınız.
Vefat eden üyelerimizin Varis / Varislerine,
Kanuni Varislere Yapılacak Yardım Yönetmeliğimiz gereği yapılacak ödemeye ilişkin bildirim ve belgeleri gösteren yazılı talep örneğini görüntülemek için tıklayınız.


ADRES VE TELEFONLARIMIZ
 YEŞİLKÖY MAHALLESİ ATATÜRK SOKAK NO:12 EGS BUSINESS BLOKLARI B2 BLOK D:8
BAKIRKÖY - İSTANBUL

 TEL : 0 212 463 71 46
munzam@tebmunzamvakfi.com 
© 2004 - 2022 Tüm Site İçerik Hakları ve Yayınlanan Veriler Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardım Vakfı'na aittir.
Version:1.6.4.  Developer by Cihan SOYSAL